Toimituksen osoite: Vilhonvuorenkatu 7-9 E 120, 00500 Helsinki. Puhelin: 041-444 9649. Sähköposti: etunimi.sukunimi@arcticfilms.com
  Etusivu | Arkisto | Editointipalvelut| Alexin maailma 1 (12) | Western  extra | Jean-Luc Godard special | Yhteystiedot 
MEDIAKORTTI:

Arctic Films on Arctic Films ry:n kaksitoista kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti. Lehti ilmestyy maksutta osoitteessa www.arcticfilms.com. 

Ilmoitus tilan myyntiä koskeviin kysymyksiin vastaamme numerossa 041-444 9649 tai sähköpostitse info@arcticfilms.com

Emme vastaa lehteen ilman pyyntöä lähetetystä aineistosta. Ilmoitus aineiston osalta lehtemme vastuu rajoittuu ilmoituksen julkaisuhintaa lehdessämme.


Kustantaja: Lehteä kustantaa Arctic Films ry. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea aatteellisesti ja taloudellisesti elokuvantekoharrastusta sekä edistää elokuvaharrastuksen ja -teoriatietämyksen leviämistä suomessa.


Päätoimittaja
Keijo PalosaariYHTEYSTIEDOT:

Postiosoite:
Arctic Films ry
Vilhonvuorenkatu 7-9 E 120
00500 HELSINKI


Sähköposti:
nimi.sukunimi@arcticfilms.com

Puhelin:

041-444 9649

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Arctic films ry.
ja sen kotipaikka on Helsinki
 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
 
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea aatteellisesti ja taloudellisesti elokuvantekoharrastusta sekä edistää elokuvaharrastuksen ja -teoriatietämyksen leviämistä suomessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
julkaisee (elokuva)kulttuurilehteä ja ylläpitää internet -sivustoa.
Toimeenpanee elokuvateatterinäytäntöjä ja niihin verrattavia tilaisuuksia.
Järjestää tiedotus-, tutkimus-, opastus ja koulutustilaisuuksia sekä opintomatkoja ja juhlia. Huolehtii elokuvantekoharrastusmahdollisuuksien järjestämisestä ja elokuvaharrastustoiminnasta tuottamalla dokumentti- ja taide-elokuvia sekä muuta aineistoa. Hankkii tarvittavia välineitä.
On yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
Omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta omaisuutta.
Järjestää maksullisia elokuvatilaisuuksia ja muita kulttuuritilaisuuksia.
Levittää elokuvia, kirjoja ja muuta aineistoa. Vuokrata omistamiaan kameroita, editointivälineitä ja muita tarvittavia tuotantolaitteita. Ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia.


3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa  merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun  ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.


6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2 muuta varsinaista jäsentä sekä  1 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.


8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen  äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on  kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä.


11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

    1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                  

    3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

    4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

    5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

    8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

    10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.